Energieloket

Eemstroom

Wat is Eemstroom?

Eemstroom (Energiecoöperatie Amersfoort) is ontstaan vanuit een groep betrokken ondernemers en bewoners uit Amersfoort. Zij slaan de handen ineen voor een duurzame energievoorziening, een sterke lokale economie en een betrokken leefomgeving. Met hulp van de gemeente richten ze een energiecoöperatie op. Samen gaan we:

  • Collectief inkopen
  • Collectief investeren
  • Collectief reduceren
  • Collectief produceren

Er is bewust gekozen voor de coöperatievorm omdat deze de menselijke energie kan mobiliseren. Dus sluit u aan en maak, samen met uw stadsgenoten, van Amersfoort een duurzame stad.

Kan een bedrijf ook lid worden van Eemstroom?

Ja, voor bedrijven is er een speciaal lidmaatschap mogelijk. Neem contact met Eemstroom op om de mogelijkheden door te spreken.

Energiemarkt

Waarom is de energiemarkt vrijgegeven?

De Elektriciteits – en gaswet uit 1998 hebben een einde gemaakt aan de monopolieposities op de energiemarkt. Iedereen heeft nu de vrijheid zijn eigen energieleverancier te kiezen. Het gevolg is dat er concurrentie ontstaat tussen energieleveranciers. Het doel is ervoor te zorgen dat klanten (bedrijven en particulieren) beter worden bediend. Het doel is een betere kwaliteit en service tegen verhoudingsgewijs lagere prijzen. Keuzevrijheid is daarbij noodzakelijk. De beste manier om energiebedrijven te prikkelen is klanten de mogelijkheid te geven naar een andere aanbieder over te stappen.

Wat zijn transportkosten?

Het transporteren van energie kost geld. Maar ook de aanleg en het onderhoud aan onder andere elektriciteitskabels en het gasnet. Ook de aansluitingen en het net vallen onder de post transport, evenals het verhelpen van storingen.

Wat is vastrecht?

Het vastrecht is een vast bedrag dat iedere klant betaalt en dat helemaal los staat van de hoogte van het verbruik. Het zijn de vaste kosten die gepaard gaan met de levering en het transport van energie. In het vastrecht zitten onder andere de meterhuur, meteropname, de administratie en de aanleg en het onderhoud aan netwerk.

Hoe is de elektriciteitsprijs opgebouwd?

De elektriciteitsprijs is opgesplitst in een nettarief en een leveringstarief. Het nettarief bestaat uit het aansluittarief, het transporttarief en het systeemdienstentarief. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt, zijn deze door de overheid vastgestelde tarieven opgenomen. De inkoopprijs voor levering van energie is door de marktwerking onderhandelbaar geworden.

Wat is een netbeheerder?

Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van één of meerdere netten. Hierbij onderscheiden we regionale en landelijke netbeheerders. De netbeheerder is verantwoordelijk voor een ononderbroken transport van energie naar uw installatie tot en met de meteraansluiting.

Waarom komt er een vast bedrag voor de kosten van de netbeheerder (het Capaciteitstarief)?

De invoering van het capaciteitstarief is, per 1 januari 2009, wettelijk bepaald. Hierdoor worden de administratieve processen eenvoudiger, omdat er voor de vaststelling van het transporttarief geen verbruiksgegevens meer nodig zijn. De leverancier kan de verbruiksgegevens zelf vaststellen, zonder afstemming met de netbeheerder. Dit beperkt het berichtenverkeer tussen netbeheerder en leverancier en vermindert de onderlinge afhankelijkheid. Daardoor zouden er minder fouten in de facturatie mogen zitten. (Zie concept http://www.eerstekamer.nl/brief/20080408/hernieuwde_voorhang_wijziging_van).

Waar bestaan de netbeheerskosten uit?

De netbeheerskosten bestaan voor Elektriciteitsaansluitingen uit: vastrecht aansluitdienst, transportdienst (vastrecht transportdienst en een capaciteits afhankelijk tarief), de systeemdiensten Tennet (landelijke netbeheerder) en meterhuur (indien van toepassing). De netbeheerskosten bestaan voor Gasaansluitingen uit: vastrecht aansluitdienst, transportdienst (vastrecht transportdienst en een capaciteits afhankelijk tarief) en meterhuur (indien van toepassing).

Waar vind ik informatie over gasregiotoeslag?

De leveringsprijs voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Per regio wordt een toeslag berekend op de prijs per m3. Naarmate de afstand tussen een regio en Groningen – waar aardgas wordt gewonnen – groter is, wordt de toeslag hoger.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen transport en levering?

In een vrije energiemarkt maken we onderscheid tussen het transport van energie en de levering ervan. In Nederland ligt al een uitgebreide infrastructuur voor het transport van gas en elektriciteit. Daarnaast nog een netwerk aanleggen als concurrerend alternatief zou economisch niet verantwoord zijn. Daarom is wettelijk geregeld dat iedere leverancier en iedere afnemer gebruik moet kunnen maken van de bestaande netwerken. Om die situatie zo zuiver mogelijk te maken, is het van belang dat een energiebedrijf dat beide diensten (levering en netwerk) aanbiedt, geen andere leveranciers van zijn netwerk kan weren.

Wie moet ik bellen als er een storing is?

Heeft u een storing in de energielevering of ruikt u gas, dan belt u het nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800-9009. Dit is een gratis nummer.

Energiebelasting

Wat is energiebelasting?

Energieheffing is een belasting op energie die de overheid oplegt. De energieleverancier heeft deze belasting in opdracht van de Nederlandse overheid en staat dit bedrag af aan de overheid.

Wordt er ook BTW geheven over energiebelasting?

Ja, volgens hetzelfde principe als bij benzine- en tabakaccijns.

Wat is heffingskorting?

De heffingskorting energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. GewoonEnergie verrekent dit bedrag via de maandelijkse voorschotten en op de jaarafrekening. Op de specificatie van de afrekening staat een kopje ‘Energiebelasting’ waaronder ook de heffingskorting energiebelasting staat vermeld. De belastingvermindering bedraagt €318,62 (excl.BTW tariefniveau 2009) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer, dan wordt de heffingskorting naar evenredigheid verrekend.

Verduurzamen/ groene stroom

Wie zegt dat groene stroom ook echt groen is?

De energieleverancier garandeert u dat haar groene stroom is opgewekt uit de duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water, stortgas en schone biomassa. Voor echte groene stroom worden zogenaamde groencertificaten afgegeven. De handel in deze certificaten wordt bijgehouden bij de groencertificatenbank, die ook aan de belastingdienst de bewijsstukken moet leveren op grond waarvan de leverancier EB vrijstelling mag toepassen.

Wordt er gecontroleerd of groene stroom echt groen is?

Ja, de overheid heeft de netbeheerders opdracht gegeven om de installaties te erkennen. Tevens heeft de landelijke netbeheerder, TenneT, aangewezen voor het uitgeven en overdragen van de certificaten van deze installaties.

Hoe komt groene stroom bij mij in huis?

U krijgt dezelfde stroom uit uw stopcontact als iedereen. Indien u kiest voor groene stroom geeft de energieleverancier de garantie dat de hoeveelheid stroom die u gebruikt duurzaam is opgewekt en op het net gezet. Dit betekent dat er voor groene stroom geen andere kabels moeten komen, er geen andere meter aangelegd hoeft te worden en dat er geen technische aanpassingen nodig zijn.

Wat kan ik doen om mijn woning energie zuiniger te maken?

Als eerste en snelst besparende maatregel heeft het isoleren van je huis direct gevolgen voor je energierekening. Verder is een goedkope en snelle maatregel het goed instellen van je CV-ketel en de radiatoren, het zogenaamde CV-tunen. Via de website van Eemstroom is het mogelijk om contact te leggen met een bedrijf die dit kan aanbieden.

Zelf opwekken

Ik wil zonnepanelen plaatsen, kan ik die bestellen?

Als u zelf energie wilt gaan opwekken met behulp van zonnepanelen is het mogelijk om via Eemstroom een energieadvies te krijgen. U kunt via Eemstroom ook een aanvraag voor een informatievraag/ offerte aanvragen.

Wilt u stroom terugleveren?

Geef aan uw energieleverancier door dat u wilt gaan terugleveren. U hoeft geen nieuw contract af te sluiten. Meld ook bij uw netbeheerder dat u gaat terugleveren.

Hoe meldt u zich aan?

Dit kan via energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Door u aan te melden kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

Wat is een redelijke terugleververgoeding?

De terugleververgoeding die u krijgt, hangt af van uw energieleverancier. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.

Ik wil als VvE energie opwekken, kan dat?

Elke natuurlijke of rechtspersoon kan ook zelf energie opwekken en eigenaar zijn van een installatie. Voor een VvE (of een ander groepsverband) zijn er echter enkele aandachtspunten die een rol kunnen spelen in het rendabel maken van de business-case. Zie verder ‘Opwekken in groepsverband’.

Opwekken in groepsverband

Wat kan ik doen om met mijn buurt/ flat stroom in te kopen?

Als u gezamenlijk stroom wilt afnemen van een leverancier kunt u overwegen om een initiatief opzetten. Hierin kunt u door voor meerdere particulieren stroom en gas af te nemen een korting bedingen.

Kan ik met mijn buurt/ flat collectief zonnepanelen inkopen?

Het is mogelijk om met uw buurt of flat zonnepanelen in te kopen. Als u zich aansluit bij Eemstroom met uw buurt/ flat kunt u via Eemstroom een korting van 6% krijgen op zonnepanelen via onze leverancier. Zie: ‘Zonnepanelen op een gemeenschappelijke locatie’ voor een belangrijk aandachtspunt in geval van flats.

Welke rechtsvorm moeten we hanteren?

Dat is geheel afhankelijk van de omvang en het soort deelnemers (enkel individuen of ook bedrijven, (lokale) overheden, etc.) alsook de voorkeur van de groep. Een VvE heeft een vereniging als rechtsvorm, waarbij de rechtsbevoegheid kan verschillen. De mogelijke rechtsvormen (ook te combineren) zijn in onderstaande tabel opgenomen en hebben elk hun eigen kenmerken. Let wel, dit overzicht is niet uitputtend!

Rechtsvorm Stichting Vereniging met beperkte rechts-bevoegdheid Vereniging met volle rechts-bevoegdheid Coöperatie BV
Oprichting Notariële akte Statuten Notariële akte Notariële akte Notariële akte
Kapitaal-vereiste Geen Geen Geen Geen €0,01
Bestuur Bestuur ALV en Bestuur ALV en Bestuur ALV en Bestuur
Andere organen Onderneming (optioneel) Leden en Onderneming (optioneel) Leden en Onderneming (optioneel) Leden
Aansprakelijk-heid Bestuur (bij onbehoorlijk bestuur) Bestuur (bij onbehoorlijk bestuur) Bestuur (optioneel beperkt aansprakelijk indien ingeschreven in handelsregister) Leden (mate van aansprakelijkheid is afhankelijk van coöperatievorm; optioneel beperkt of uitgesloten aansprakelijk) en Bestuur (bij onbehoorlijk bestuur) Bestuur (indien niet ingeschreven in handelsregister, indien privé getekend of bij onbehoorlijk bestuur)
Belasting Vennootschaps-belasting (in geval van een onderneming) Vennootschaps-belasting (in geval van een onderneming) Vennootschaps-belasting (in geval van een onderneming) Vennootschaps- en inkomsten-belasting over de winstuitkering Vennootschaps- en inkomsten-belasting over salaris en dividend
Bijzonderheden Indien door de belastingdienst als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ aangewezen zijn schenkbelasting en erfbelasting vrijgesteld.
Waarom een rechtsvorm?

Op het moment dat een initiatief activiteiten verricht, worden er kosten gemaakt, waarbij het waarschijnlijk niet gewenst is dat het geld via een privérekening van een van de initiatiefnemers wordt beheerd. Door de activiteiten vanuit een rechtsvorm te organiseren ligt de aansprakelijkheid ook niet meer bij de initiatiefnemers en wordt persoonlijke aansprakelijkheid dus voorkomen. Daarnaast krijgt het initiatief identiteit en wordt vastgelegd waar het voor staat.

Welke fiscale regelingen zijn er?

Er zijn een aantal fiscale regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden:

  • Regeling groenprojecten 2010: Indien de economische haalbaarheid van een groenproject positief wordt beoordeeld door een groenbank of groenfonds zal de overheid een Groenverklaring afgeven en biedt de groenbank of het groenfonds financiering.
  • EIA (Energie investeringsaftrek) en MIA (Milieu Investeringsaftrek): Investeringen in verduurzaming van energie en milieu kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst.
  • Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen): Investeringen kunnen versneld worden afgeschreven, met mogelijke fiscale voordelen van dien.
Zonnepanelen op een gemeenschappelijke locatie?

In geval van een gemeenschappelijke locatie, zoals een dak van een flatgebouw, is het vaak zo dat het eigendom bij de VvE ligt en dat de individuele bewoners hier dus geen zonnepanelen op mogen plaatsen zonder toestemming van de VvE. Het eigendomsrecht, of een specifiek gebruiksrecht zal dus ingeregeld moeten worden voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Soortgelijke afspraken zullen gemaakt moeten worden indien de zonnepanelen op een locatie worden geplaatst die niet eigendom is van het initiatief (bijvoorbeeld een plaatsing van zonnepanelen op een naastgelegen bedrijfspand).

Hoe wordt de gemeenschappelijk terug geleverde stroom verrekend?

Het zogenoemde salderen van de terug geleverde stroom vindt plaats op de meetinrichting zelf. In geval de teruglevering via de individuele meters van de aansluitingen, zal de teruglevering op de desbetreffende nota worden gesaldeerd door de leverancier.

In geval de teruglevering niet via de individuele meters, maar via één enkele aansluiting terug wordt geleverd, zal de teruglevering op de nota van die aansluiting worden gesaldeerd door de leverancier. Het virtueel salderen (administratief verdelen van de terug geleverde stroom over de individuele aansluitingen) is wettelijk (nog) niet toegestaan. Aangezien de energiebelasting gestaffeld is, en er bij grote volumes teruglevering dus minder geld wordt verrekend, kan het lonend zijn een extra investering te maken, zodat de stroom wel via de individuele meters van de aansluitingen terug wordt geleverd.

Met het nieuwe energieakkoord komen er waarschijnlijk belastingkortingen voor coöperaties van particuliere kleinverbruikers en VvE’s, waardoor het nadeel van de gestaffelde energiebelasting deels teniet wordt gedaan.

Factuur

Waaruit bestaat de jaarnota?

Eens per jaar ontvangt u een afrekening over uw energieverbruik. Hierop staan zowel de kosten voor levering als de kosten voor het transport van energie. De transportkosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het onderhouden van de gasleidingen of de stroomkabels.

Elke maand betaalt u een voorschotbedrag. Voorschotbedragen zijn vooruitbetalingen op uw jaarafrekening. Als u het hele jaar energie afneemt, is het gebruikelijk dat u gedurende dat jaar in maandelijkse termijnen een voorschot op uw jaarafrekening betaalt. Indien u een aparte jaarrekening ontvangt van de netbeheerder, betaalt u één voorschotbedrag voor levering en één voor het transport van energie.

Uitgangspunt is dat u bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bij te betalen. Als u te veel heeft betaald aan voorschotten, betaalt uw energieleverancier of netbeheerder het te veel betaalde terug. En andersom: heeft u te weinig betaald, dan betaalt u bij.

Bij een overstap naar een andere energieleverancier, ontvangt u van uw oude leverancier een eindafrekening voor de geleverde hoeveelheid elektriciteit of gas. Deze rekening zal worden opgemaakt op basis van de meterstanden die u heeft doorgegeven aan uw nieuwe leverancier. Deze meterstanden zullen ook worden gebruikt voor het bepalen van een voorschotbedrag.

Wat is een voorschotnota?

Uw energieverbruik is niet het hele jaar hetzelfde. Zo verbruikt u in de zomermaanden minder dan in de wintermaanden. Om toch op een vast bedrag per maand uit te komen, wordt er geschat wat u in een jaar zal gaan verbruiken aan gas, elektriciteit en warmte. Naar aanleiding hiervan wordt uw maandelijks termijnbedrag berekend.

Overstappen

Hoe lang duurt het voor ik overgestapt ben?

In het algemeen duurt het ongeveer een maand. Een en ander is afhankelijk van het moment waarop uw nieuwe leverancier het zogenaamde switchverzoek indient bij uw netbeheerder en natuurlijk van de gewenste overstapdatum.

Kost overstappen geld?

Nee, overstappen is gratis.

Moet er aan- en afgesloten worden als ik overstap?

Overstappen is slechts een administratieve handeling. Uw energielevering gaat gewoon door.

Moet ik een boete betalen als ik het contract voortijdig beëindig?

Indien de verbruiker de overeenkomst voor het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd (tussentijds) beëindigt, is Eneco Retail B.V. gerechtigd een boete in rekening te brengen. De boete bedraagt maximaal € 125,- (incl.BTW) per overeenkomst en is afhankelijk van de resterende looptijd.

Krijg ik als ik overstap nog een aparte factuur van mijn netbeheerder?

Nee, met ingang van 1 augustus 2013 zal dat niet meer gebeuren. U ontvangt alleen van uw leverancier een factuur, die deze zal verrekenen met de netbeheerder.

Moet ik mijn oude leverancier inlichten als ik overstap?

Nee, dit doet uw nieuwe leverancier voor u.

Wat gebeurt er als mijn energieleverancier failliet gaat?

Om ervoor te zorgen dat de levering van elektriciteit en gas gewoon blijft doorgaan, heeft de overheid regels gemaakt. Deze zorgen ervoor dat u automatisch een tijdelijk energiebedrijf krijgt. Dit bedrijf levert gas en stroom vanaf dat tijdstip onder zijn eigen voorwaarden. U krijgt hierover binnen drie werkdagen bericht. U hoeft daarvoor niets te doen.

Binnen drie maanden moet u beslissen voor welk energiebedrijf u kiest. U kunt kiezen voor het tijdelijke energiebedrijf, maar ook voor een ander. U krijgt een brief van uw tijdelijke energiebedrijf waarin staat welke keuzes u hebt. Als u kiest voor een ander energiebedrijf, heeft u een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

Betalen

Wanneer begin ik met betalen?

Eemstroom brengt u vrijwel direct na de totstandkoming van een aansluiting een maandelijks voorschotbedrag in rekening. Dit voorschotbedrag wordt berekend op basis van het door u vermelde jaarverbruik en de bij ons bekende meetgegevens. Wanneer deze bedragen naar uw mening te hoog of te laag zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te passen.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Wanneer deze bedragen naar uw mening te hoog of te laag zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te passen.

Wanneer ontvang ik een rekening (jaar- of eindafrekening)?

Eén maal per jaar, maar ook als u overstapt naar een andere leverancier of wanneer u verhuist, ontvangt u van uw Eemstroom een gespecificeerde rekening. Deze rekening is op uw daadwerkelijke verbruik gebaseerd, zoals dit door de meter(s) is gemeten. Wanneer er geen meterstanden bekend zijn, mag Eemstroom de rekening opmaken op basis van een geschatte meterstand door de netwerkbeheerder. Indien Eemstroom later via de netbeheerder alsnog goede meterstanden ontvangt, dan zullen wij de rekening binnen 14 dagen aanpassen. In de gespecificeerde rekening worden alle door u betaalde voorschotbedragen verwerkt. De eventueel nog openstaande voorschotnota’s hoeven dus niet meer betaald te worden.

Wat als u niet op tijd of niet heeft betaald?

De verbruiker ontvangt een herinnering als een nota niet tijdig is voldaan. De verbruiker betaalt de volgende kosten, wanneer hij zijn betalingsverplichting niet nakomt: Aanmaning van niet betaalde facturen (bij aanvang van de levering betreft dit een bedrag van maximaal € 20,-) en een (slot)sommatie. Als een vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten per factuur. Tarieven en boetes voor wanbetaling zijn vrijgesteld van BTW.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Een betalingsregeling om u jaarnota te voldoen is mogelijk in overleg. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor een betalingsregeling. Neem daarvoor contact op met onze Frontoffice per telefoon 033 8200 279 of email: info@eemstroom.nl

Wat kan ik doen als mijn rekening niet klopt?

Uw nota wordt gebaseerd op uw energieverbruik. Dit wordt bepaald door de beginstand en de eindstand op uw jaarnota. Controleer eerst of Eemstroo de juiste eindstanden heeft gebruikt. Als meterstanden geschat zijn, of niet juist verwerkt, heeft dat gevolgen voor uw jaarnota.

Ik krijg geld terug en toch gaat mijn termijnbedrag omhoog. Hoe kan dat?

Bij het bepalen van uw nieuwe termijnbedrag wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Uitgangspunt blijft uw jaarverbruik. Stijgingen van de energieprijzen en de Energiebelasting zijn echter ook van invloed op de hoogte van het termijnbedrag. Door de mogelijke kostenverhogingen alvast in uw termijnbedrag te verrekenen, komt u aan het eind van het jaar niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ik moet veel bijbetalen. Waar kan dat aan liggen?

Er zijn verschillende oorzaken waardoor uw nota hoger kan uitvallen dan verwacht. Kijk in eerste instantie of de eindstanden op uw nota in de buurt liggen van de standen op uw meter(s). De mogelijkheid bestaat dat deze zijn geschat of onjuist zijn doorgekomen. Ook als uw meterstanden vorig jaar te laag zijn geschat, kan het voorkomen dat u nu moet bijbetalen. Misschien heeft u nieuwe apparatuur, zoals een wasdroger of een afwasmachine? Of was het een strenge winter, waardoor u meer gestookt heeft dan gewoonlijk? Bij particuliere klanten kan gezinsuitbreiding ook een rol spelen bij een hogere nota.

Ik heb een tegoed op mijn jaar- of eindnota. Wanneer wordt dit overgemaakt?

Als u een tegoed hebt op uw nota zal dit de eerst volgende maand worden vereffend.

Contract

Welke aanbieding kan ik het beste kiezen?

Alle aanbiedingen behoren tot de besten in de markt. Wilt u alles in eigen hand houden en over een jaar de markt opnieuw beoordelen? Kies dan een kort contract van 1 jaar. Verwacht u dat de energieprijzen niet zo zullen stijgen op korte termijn? Kies dan een variabel contract voor 1 of 3 jaar. Kiest u voor zekerheid en wilt u uw tarieven wat langer vastzetten? Kies dan voor de drie-jaarsaanbieding. Moeite met kiezen? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Wat is een variabel contract?

Een variabel contract betekent dat iedere maand de dan heersende energieprijs aan u doorberekend wordt. Dalen de prijzen dan heeft u een voordeel, stijgen de prijzen dan heeft u meer kosten dan iemand met een vastcontract voor een langere periode.

Hoeveel verschillende rekeningen krijg ik?

Als u bij Eemstroom zowel stroom als gas afneemt dan krijgt u maandelijks 1 rekening waar alles helder op is vermeldt.

Wat is de opzegtermijn van mijn contract?

Eemstroom biedt een contract voor bepaalde tijd aan, zonder een opzegtermijn. Na de vaste looptijd is er een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe kan ik mijn leveringsovereenkomst verlengen?

U hoeft hiervoor niets te doen. Dit wordt automatisch door Eemstroom voor dezelfde contractduur, diensten en de op dat moment geldende prijzen gedaan.

Wat gebeurt er met de overeenkomst van een overleden klant?

Neem voor het doorgeven van een overlijden contact op met onze Frontoffice. Voor het melden van een overlijden hebben we altijd de onderstaande gegevens nodig:

  • Het klantnummer en de adresgegevens van de persoon die overleden is.
  • De naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon.

Eemstroom zal dit verder afwikkelen met Eneco.

Overige

Wat is 033Energie?

033Energie is een initiatief van bedrijfsleven en overheid om gezamenlijk woningen in Amersfoort energiezuiniger te maken. Door intensieve samenwerking en kennisdeling wil 033Energie initiatieven opstarten in verschillende wijken in Amersfoort om zo collectief te werken aan bewustwording en energiebesparing van bestaande woningen.

033Energie is er voor iedereen: huurders, kopers, VVE’s en bedrijven. Uw deelname en betrokkenheid staan centraal in het project. En dat werkt! Zo zijn er 2010 en 2011 onder de noemer ‘Energiebesparing in de wijk’ zeer goede resultaten bereikt met het opzetten van (tijdelijke) bewonersteams per wijk die meedenken over de gewenste aanpak en communicatie.

Bronnen

http://gezinsenergie.nl/veel-gestelde-vragen/
http://www.gewoonenergie.nl/klantenservice/vraag-en-antwoord/